28 mei 2024

ABN AMRO, Facilicom Group en Nelis Company: ruimte maken voor impact

De busjes van Nelis Company staan sinds een paar jaar regelmatig voor de panden van ABN AMRO. Met de glasbewassing van de kantoren, krijgen jongeren met een bijzondere begeleidingsbehoefte een mooie kans op de arbeidsmarkt. Nelis is niet de enige: meer mensen met die behoefte krijgen baankansen en ook andere sociale ondernemingen leveren hun diensten en producten aan de bank. Met welke doelstellingen schakelt ABN AMRO deze relatief kleine partijen in? En wat is daarin de sleutelrol van soft service integrator Facilicom Group?

Het is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van ABN AMRO: klanten op weg helpen naar duurzaamheid – met speciale aandacht voor klimaatverandering, een samenleving waarin iedereen mee kan doen en een economie zonder afval of verspilling. Maar je kunt niet geloofwaardig je klanten hierover adviseren zonder dit zelf toe te passen.

Daarom huldigt de bank in de eigen bedrijfsvoering het principe Lead by Example. Zo wil ABN AMRO dat alle kantoren in 2030 Paris-proof zijn, oftewel voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Producten en diensten worden zo duurzaam mogelijk ingekocht. Tegelijk wil de bank een fijne werkgever zijn.

 

Van uitvoering naar regie

In het management van de werkplekken en de faciliteiten komen al deze ambities terug. Hier zijn drie verschillende expertises bij betrokken. De gebouwen van ABN AMRO vallen onder het expertise vastgoed. Hard services betreffen alle technische aspecten binnen die gebouwen, zoals de liften en energievoorziening. Onder soft services vallen facilitaire diensten als catering, receptie, beveiliging en schoonmaak.

De organisatie van deze onderdelen is een paar jaar geleden sterk veranderd, vertelt Sylvia Booms, Head of Supplier Management bij ABN AMRO. “We hadden een grote afdeling facility management, waar zo’n tweehonderd collega’s werkten. Maar er gebeurt veel op dit vakgebied. Door uit te besteden, kun je de gewenste expertise inkopen en zo flexibel inspelen op veranderingen in de markt, binnen de bank en regelgeving. Daarom zijn we in september 2021 van een uitvoeringsorganisatie naar een regieorganisatie gegaan. Wij richten ons nu op de ‘wat’, oftewel onze strategische ambities: duurzaamheid, de ervaring van onze medewerkers en kostenefficiëntie. Daarop contracteren we onze partners, die als experts de ‘hoe’ invullen.”

Na een uitgebreid inkooptraject, zijn drie partners gecontracteerd. Veel van de collega’s die eerder binnenshuis het facilitair management verzorgden, zijn bij deze organisaties in dienst getreden.

 

Duidelijke eisen

Jurg Goeree is betrokken bij de samenwerking als accountdirecteur van Facilicom Solutions, de facilitaire bv van de Facilicom Group. Dit bedrijf is gecontracteerd voor de soft services en bestaat uit verschillende divisies; naast Facilicom Solutions onder meer een schoonmaakbedrijf (GOM), beveiliging (Trigion) en bedrijfscatering (Food&i). Jurg: “Tijdens het inkooptraject heeft ABN AMRO heel duidelijk aangegeven wat ze willen bereiken. Daarin zetten ze deels zelf stappen, maar ze verwachten van ons als partners dat we ook bijdragen aan die ‘wat’.”

“Daar zijn we heel concreet in,” zegt Sylvia. Zo is elke soft service uitgeschreven met duidelijke eisen, zoals vegetarische doelstellingen voor de catering, maar ook gecertificeerde koffiebonen; niet alleen eerlijke inkoop bij de boer, maar ook in Nederland duurzame verwerking en consumptie.

Sylvia: “Je ziet onze ambities terugkomen in alle producten die de Facilicom Group voor ABN AMRO verzorgt. Zo zijn we er trots op dat, een jaar voordat de richtlijn voor wegwerpplastic is ingegaan, elke medewerker een reusable cup heeft ontvangen. Hiervan hebben we samen met Facilicom de hele implementatie verzorgd.” Met ruim 20.000 medewerkers, levert dat volgens Sylvia een besparing op van 91.000 kilo afval per jaar, want: “De gemiddelde ABN AMRO-medewerker drinkt acht bekertjes koffie of thee per dag.”

 

Social return on investment

Naast duurzaamheid, vraagt ABN AMRO om sociale impact te creëren: een deel van de opdrachtsom komt ten goede aan mensen die een bijzondere begeleidingsbehoefte hebben, ook wel social return on investment (SROI) genoemd. Dit betekent dus baankansen voor mensen die te maken hebben met psychische problemen, een instabiele thuissituatie, schulden, een achtergrond als vluchteling of andere problematiek.

Een van de eisen was dan ook dat de nieuwe partner zou voldoen aan de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), een kwaliteitskeurmerk voor organisaties die bovengemiddeld veel van die baankansen realiseren. Het is een ambitie die past bij de Facilicom Group: met de pijler ‘Sociaal Duurzaam’ als basis, werken de verschillende bv’s al langer aan deze ambitie. Zo voldoet Facilicom Solutions momenteel aan trede 2 van het keurmerk, met de ambitie om eind 2025 naar het hoogste niveau – trede 3 – te stijgen; een doelstelling die schoonmaaktak GOM al heeft bereikt.

Binnen de opdracht van ABN AMRO, heeft Facilicom zichzelf ten doel gesteld dat 10% van de medewerkers uit de doelgroep met een bijzondere begeleidingsbehoefte komt. Dat percentage wordt ruim gehaald. Jurg: “Afgelopen december had bijna 13% van de mensen die we inzetten het kenmerk SROI. De planning is dat dit aantal eind 2026 tot 15% is gestegen. We bieden deze collega’s werk in de schoonmaak of in de catering, maar ze stromen ook door naar de beveiliging en naar ons kantoor.”

 

WSP

Voor de werving van medewerkers uit de doelgroep zijn afspraken gemaakt met het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP). In het hele land hebben gemeenten, UWV en lokale organisaties zich verenigd in dergelijke WSP’s: aanspreekpunten voor werkgevers die werk willen bieden aan mensen met een begeleidingsbehoefte. Je kunt namelijk nog zoveel baankansen mogelijk willen maken, je moet ook nog op zoek naar de mensen die ze willen pakken.

Dat blijkt voor veel welwillende werkgevers een probleem te zijn. WSP’s zijn er onder andere om de werving en selectie uit handen te nemen. Dankzij de afspraken die Facilicom met het WSP heeft gemaakt, is de toestroom van nieuwe medewerkers groot genoeg om de sociale ambities waar te maken.

 

Nelis

Maar niet alle medewerkers met een SROI-kenmerk komen via het WSP binnen. Een deel van de werving en selectie vindt plaats via de stichting van Nelis Company, een sociale onderneming waar Facilicom al enkele jaren mee samenwerkt. Nelis biedt diensten als schoonmaak, glas-gevelreiniging, zonnepaneelreiniging, klusjes en huismeesterschap. De werkzaamheden worden ingezet om opleidingen en baankansen te bieden aan jongeren die een bijzondere begeleidingsbehoefte hebben.

Tijdens het aanbestedingstraject heeft Facilicom aan Ian Smeyers, directeur van Nelis Company, gevraagd om mee te denken over de SROI-invulling bij ABN AMRO. Ian:

“Daarbij is de afspraak gemaakt dat Nelis meedoet in de uitvoering. Wij doen een deel van de glasbewassing en die waarde telt mee bij de SROI.”

“Maar laten we dat niet te groot maken,” nuanceert hij. “Zonder Nelis was dit contract ook wel voor elkaar gekomen. Het is een enorme samenwerking, die niet alleen over schoonmaak gaat. Facilicom plaatst jaarlijks tientallen mensen met een kenmerk SROI bij ABN AMRO, terwijl afgelopen jaar daarvan maar drie bij Nelis vandaan kwamen. Het is vooral belangrijk dat de bank erop inzet om zoveel mogelijk sociale ondernemingen bij dit proces te betrekken.”

 

Impact in de uitvraag

Want als founding partner van Social Enterprise NL en partner van Buy Social, draagt ABN AMRO sociaal ondernemen een warm hart toe. Daarom zijn ook sociale ondernemingen als KRNWTR+, GRO en de Sign Language Coffee Bar in de samenwerking meegenomen.

“De uitdaging is dat niet elke sociale onderneming groot genoeg is om te leveren wat een grote klant als ABN AMRO nodig heeft. Daarom zouden we met Nelis alleen niet snel in beeld komen”, vertelt Ian. “Maar,” zegt Sylvia, “doordat wij het meenemen in onze uitvraag, gaan partners wel in de markt zoeken naar partijen die impact kunnen leveren. Júíst bij het uitbesteden van diensten als catering en schoonmaak mis je kansen als je daarbij impact geen lading geeft.” Ian: “En doordat ABN AMRO erom vraagt, ligt bij Facilicom niet alleen de druk, maar ook de mogelijkheid om sociale ondernemingen erbij te betrekken.”

Jurg kan dat namens Facilicom beamen: “Wij maken het waar omdat het kán en omdat het mág. Omdat er mensen bij ABN AMRO met ons meedenken. Het vraagt namelijk wel dat je je panden openstelt voor mensen die binnenkomen met een bijzondere begeleidingsbehoefte en dat je ze kansen gunt. Daarnaast kun je als organisatie heel graag willen, maar uiteindelijk vraagt het tijd en energie van de mensen op de werkvloer.”

 

Productmanager Social Impact

Ian vertelt namelijk dat een baan regelen niet zo moeilijk is, maar een baan houden wel. “Een kandidaat die twee keer te laat is moet je niet ontslaan, maar vragen waarom ‘ie te laat is. Vaak zit daar problematiek achter. Als iemand bijvoorbeeld schulden heeft, gaat ‘ie niet zorgeloos naar het werk. Wij hebben budgetcoaches die daarbij helpen. Als er woonruimte nodig is regelen wij dat ook. Soms gaat het alleen maar om liefde en aandacht. Je kunt niet verwachten dat leidinggevenden dit allemaal oppakken, want die moeten al heel veel werk verrichten. Wij moeten dus zorgen voor een goede leermeester en begeleiding.”

Om de managers op de werkvloer te ondersteunen, heeft Facilicom in de samenwerking met ABN AMRO ook een productmanager Social Impact aangesteld. Jurg: “Hij is wat mij betreft de sleutel tussen vraag en aanbod. Met zijn enthousiasme, achtergrond en kennis heeft hij onze managers warmgemaakt en zo ver gekregen om echt met sociale impact aan de slag te gaan en het SROI-percentage te verhogen. Dat is het allerbelangrijkste: dat je van elkaar kunt verwachten dat je hier serieus aan werkt. Maar

de marges op onze diensten zijn laag en het is moeilijk om zo’n productmanager daaruit te betalen. Omdat wij er een aantal uren voor in rekening mogen brengen, maakt ABN AMRO het verschil. Door ervoor te willen betalen, zie je direct resultaat.”

Vroeg in het proces resultaat boeken maakt het ook makkelijker om volgende stappen te zetten, vertelt Ian. “We hebben bij ABN AMRO een aantal mensen succesvol geplaatst, dan merk je vertrouwen en vraagt de leidinggevende of we nog iemand kunnen leveren. Maar we hebben ook wel eens de pech gehad dat de eerste twee plaatsingen mislukten, dan kan er weerstand ontstaan.”

 

Dialoog

Succesvolle plaatsingen, maar ook zaken als het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening en medewerkersveiligheid vragen om afstemming. Sylvia: “Wij gaan niet pas in 2030 kijken of we onze ambities hebben gerealiseerd. We hebben ieder kwartaal tactisch en strategisch overleg. Wat gaat goed en wat kan beter? Als een doelstelling ruim wordt gehaald: mooi, strik erom, high five! Maar als zaken meer aandacht nodig hebben, kunnen de partners aangeven hoe ze dat gaan organiseren.”

Bijvoorbeeld hoe ze omgaan met het veranderende SROI-landschap, vertelt Ian: “Met social return heeft iedereen de afgelopen jaren in dezelfde vijver gevist. De mensen die je relatief eenvoudig aan het werk kunt helpen zijn aan de slag. Nu krijgen we mensen die een grotere begeleidingsbehoefte hebben. Het is belangrijk dat we samen kijken hoe we in onze leerwerktrajecten ruimte bieden voor ontwikkeling van die groep.”

‘Wees bewust van de impact die je kunt maken’

Een samenwerking als deze vraagt dus veel tijd en energie. Maar het is volgens Ian belangrijk om niet meteen te kijken naar de struikelblokken: “Kijk vooral waarom impact maken wél kan en waarom dat heel waardevol is. Als je alleen al jonge professionals ziet, die willen ook werken bij een bedrijf dat purpose heeft en dat waarmaakt. Juist door dit te doen, word je een interessantere werkgever. Het biedt op zoveel vlakken waarde.”

“En maak het een doel,” voegt Jurg daaraan toe, “niet alleen een middel.”

Sylvia: “Wees je als corporate bewust van de sociale impact die je kúnt maken bij dit soort grote inkooptrajecten: geef dat echt een plek, draag het belang ervan uit, maar bied ook de benodigde financiële ruimte. Dan zie je dat mensen in actie kunnen komen en neuzen dezelfde kant opgaan.”

Jurg: “Er zijn ook dingen die je als management kunt doen. Facilicom heeft impact in de beoordeling van de managers verwerkt. Het helpt als je kunt zeggen dat je er, als je resultaten levert, persoonlijk voor gewaardeerd wordt.”

 

Impact lead

Inmiddels heeft de samenwerking een nieuwe dimensie gekregen. Sinds december 2023 is Nelis namelijk opgenomen in de Facilicom-familie. In zijn nieuwe rol als Impact Lead binnen deze organisatie, gaat Ian werken aan de gezamenlijke sociale initiatieven van Nelis en Facilicom en de impact daarvan meer voor het voetlicht brengen. Ian: “Dat Facilicom het dóét vind ik veel belangrijker. Maar we mogen gewoon trots zijn op onze impact en die zichtbaarder maken.”

 

Jurg: “We gaan pas roepen als we het kunnen laten zien. En dat is nu. Niet uit commercieel belang, maar om te laten zien dat het kán. Als je het maar wilt.”

Ook interesse in de producten van deze, of een andere, sociaal ondernemer?

Meer best practices

RS Finance en Gosling Coffee: kwaliteit dankzij betrokkenheid
Gemeente Utrecht, Compass Group, The Colour Kitchen: de meerwaarde van de dialoog
The Flower Family en gemeente Amsterdam: ruimte bieden om te groeien

Zoek in de market

Selecteer een branche

Zoekterm