Privacyverklaring Social Enterprise NL

1. Inleiding

Social Enterprise NL zet zich in om jouw persoonsgegevens correct te verwerken en deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen. We zijn ons ervan bewust dat je ons vertrouwt bij het verwerken van jouw persoonsgegevens. Daarom zien we het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Controle over jouw eigen gegevens staat centraal. Daarom doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat jij jouw privacy rechten naar behoren kan uitoefenen. Dit allemaal in overeenstemming met de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit document heeft tot doel om jou, als gebruiker van onze website, lid van Social Enterprise NL, zakelijke relatie of sollicitant/werknemer te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en
wat jouw privacy rechten zijn.

2. Verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Social Enterprise NL
Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam
KvK nummer: 54772028
info@social-enterprise.nl

3. Op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

Social Enterprise NL verwerkt jouw persoonsgegevens enkel wanneer we dit kunnen baseren op ten minste één van de onderstaande AVG-grondslagen:

A. Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming als jij duidelijk, ongedwongen en geïnformeerd hebt ingestemd met de verwerking daarvan. Je kunt jouw toestemming ten allen tijde intrekken. Het intrekken van toestemming doet niet af aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóór het intrekken van toestemming.

Een voorbeeld van een verwerking op basis van de toestemmingsgrondslag is het aanmelden voor onze nieuwsbrief.

B. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk omdat we met jou als individu een
overeenkomst hebben gesloten (of zouden kunnen sluiten)

De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk is om de overeenkomst die wij met jou hebben uit te voeren, of omdat we willen bekijken of we samen een overeenkomst willen afgaan.

Een voorbeeld hiervan is het verwerken van persoonsgegevens in het kader van een
sollicitatieprocedure.

C. De verwerking van jouw persoonsgegevens is verplicht volgens de toepasselijke wetgeving.

Dit houdt in dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Social Enterprise NL is onderworpen. Voorbeelden hiervan zijn het doorgeven van persoonsgegevens aan overheidsinstanties, zoals politie, inspectie- of belastingdiensten en het verwerken van persoonsgegevens ter uitvoering van boekhoudkundige (fiscale) wet- en regelgeving van toepassing op rechtspersonen, alsook (financiële) audits.

D. Verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van een
gerechtvaardigd belang.

In bepaalde gevallen is het verwerken van persoonsgegevens nodig voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Social Enterprise NL of een derde. Daarbij wegen we die belangen af tegen jouw belang tot bescherming van je privacy. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van persoonsgegevens in het kader van onze reguliere bedrijfsprocessen, zoals het bijhouden bijdrages aan het netwerk ten behoeve van onze doelstellingen en KPI’s of het verbeteren van onze websites door het plaatsen van analytische cookies op jouw (mobiele) apparaat.

4. Met welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Hieronder noemen we de belangrijkste doeleinden waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken:

 • Ledenprogramma: als netwerkorganisatie werken we veel samen met anderen (partners) en zijn we betrokken bij de sociale ondernemingen die lid zijn van ons netwerk. Wij ontsluiten behoeften van aangesloten ondernemers en brengen gelijkgestemden met elkaar in contact. We werken aan de uitbreiding van het netwerk en het aantal leden om draagvlak voor sociaal ondernemen te vergroten bij de overheid, bij financiers en in het bedrijfsleven. Wij dragen bij aan de professionalisering van sociale ondernemingen en sociaal ondernemers door leden, partners en mentoren van Social Enterprise NL met elkaar in contact te brengen (monitoring).
 • Beleid en onderzoek: we zetten ons in voor betere wet- en regelgeving voor sociale
  ondernemingen en onderhouden hiervoor contact met politici, beleidsmakers en
  kennisinstellingen. Om doelen te behalen is langdurig relatiemanagement van belang.
 • Evenementen: wij organiseren events met en voor leden, partners en opdrachtgevers in het kader van kennisontwikkeling en -deling. We nodigen sprekers en deelnemers uit. Wij beheren deelname en bijdrage.
 • Marketing en communicatie: via ledennieuwsbrieven houden we de leden op de hoogte van ontwikkelingen binnen de social enterprise sector en van activiteiten binnen Social Enterprise NL. Via de algemene nieuwsbrief houden we niet-leden hiervan op de hoogte. We vergroten zichtbaarheid van sociaal ondernemers via social media. Beeldmateriaal (foto’s en video’s) wordt gemaakt en gedeeld ter promotie van sociale ondernemingen en eigen activiteiten.
 • Projecten: wij werken samen met leden, partners en opdrachtgevers om uitdagingen rond sociaal ondernemen aan te pakken. We leggen verbanden tussen stakeholders en initiëren projecten om de social enterprise sector nader op de kaart te zetten.
 • Partnerschappen: we onderhouden nauw contact en bouwen warme relaties op met partners en overheidsinstellingen.
 • ICT en websites: we verwerken o.a. je IP-adres om ervoor te zorgen dat je (veilig) op onze website kan browsen. Aan de hand van analytische gebruikersinformatie administreren, beheren en verbeteren we onze websites.
 • Sollicitatie en arbeidsrelatie: we verwerken persoonsgegevens om geschiktheid voor een functie te beoordelen, het sollicitatietraject af te handelen, de arbeidsvoorwaarden toe te passen en om je te assisteren in het uitvoeren van je functie.
 • Administratie/boekhouding: we verwerken persoonsgegevens in Twinfield en deze worden gedeeld met onze accountant.
 • Wettelijke verplichtingen: we verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder belastingrechtelijke en arbeidsrechtelijke verplichtingen.

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Social Enterprise NL verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens. Dit betreffen uitsluitend gewone persoonsgegevens in de zin van artikel 6 AVG en in principe geen bijzondere persoonsgegevensin de zin van artikel 9 AVG. We maken een onderscheid tussen gegevens die worden verwerkt van (a) websitebezoekers, (b) leden van Social Enterprise NL en (c) sollicitanten en werknemers.

A. Websitebezoekers

 • De hoeveelheid tijd besteed op de website;
 • De hoeveelheid bezoeken;
 • Het totaal aantal verrichte acties, bestaande uit het aantal paginaweergaven en het aantal uitgaande links;
 • De datum van het eerste bezoek;
 • Het soort apparaat, het besturingssysteem en de browser waarmee de website is bezocht;
 • De locatie op nationaal niveau aan de hand van je IP-adres;
 • De bezochte pagina’s;
 • Al het bovenstaande wordt gekoppeld aan een unieke identificator (ID) bestaande uit een reeks willekeurige cijfers en letters en verwerkt in Matomo Analytics.

B. Leden en zakelijke relaties

 • Naam, tussenvoegsel, achternaam: om contacten en relaties te identificeren;
 • Functies: om doelgroepen te identificeren voor evenementen, mentoring en communicatie;
 • Email en telefoonnummer: om contact te onderhouden;
 • Contactmomenten met ondernemers: om te zorgen voor een goede dienstverlening voor de leden (zoals genoeg tijd en aandacht investeren);
 • De ervaring van ondernemers en van mentoren: om een goede match te maken tussen ondernemer en mentor, of ondernemers onderling, is het van belang dat wij inzicht hebben in hun ervaring en expertise. Hiervoor vragen wij toestemming per mail;
 • Deelname aan activiteiten en bijdrage aan het netwerk door leden en partners: we
  monitoren deze activiteiten om KPI’s en doelen aan te scherpen. Op basis hiervan kunnen wij innoveren en onze dienstverlening verbeteren;
 • Beeldmateriaal van betrokkenen wanneer zij hier toestemming voor hebben gegeven of dit zelf met ons delen: dit verwerken we voor de promotie van onze activiteiten, ter promotie van de betreffende sociale onderneming(en) op onze websites en de promotie van de social enterprise sector als geheel op social media en via onze mailingen;
 • Gegevens die we verzamelen via onderzoeken voor de overheid en voor de Social
  Enterprise Monitor: dergelijken onderzoeken focussen zich hoofdzakelijk op gegevens die gerelateerd zijn aan bedrijven, wat geen persoonsgegevens onder de AVG zijn. Indien gegevens wel te relateren zijn aan individuele personen doordat bijvoorbeeld het gaat om een eenmansbedrijf, zullen we hier altijd vooraf toestemming voor vragen;
 • Administratiegegevens/boekhouding: we verwerken persoonsgegevens (waaronder
  betaalinformatie) in het boekhoudpakket Twinfield om te zorgen voor een correcte (financiële) bedrijfsadministratie.

C. Sollicitant/werknemer

 • De informatie die je met ons deelt in je cv en je motivatiebrief, waaronder naam, geslacht, contactgegevens, gevolgde opleidingen, werkervaring, geboortedatum en foto.
 • Bankrekeningnummer, BSN, werktijden, verloven, incidenten en overige informatie ten behoeve van de salaris- en personeelsadministratie.

6. Welke cookies gebruiken wij op de website?

Als jij onze website bezoekt, plaatsen wij op het apparaat waarmee je dat doet cookies. Een cookie is een klein tekstbestand waar informatie in kan worden opgeslagen voor de volgende keer dat je onze website bezoekt, en is nodig om de website goed te laten werken. Cookies helpen ons onder andere te begrijpen hoe jij onze website gebruikt, het internetverkeer te analyseren (zoals bezoekersaantallen en aantal bezoekers per dag), en helpt ons te onderzoeken hoe we de website kunnen verbeteren en gebruiksvriendelijker kunnen maken. Je kunt je browser zo instellen dat je bericht krijgt als een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Je kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Cookies beschadigen je computer niet en plaatsen ook geen computervirus. Via je browser kun je cookies op ieder gewenst moment ook weer verwijderen. We maken een onderscheid tussen twee groepen cookies.

A. Cookies waarvoor jouw toestemming niet vereist is

Functionele cookies worden alleen gebruikt omdat ze nodig zijn voor een goede werking van de websites. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om de webpagina’s zo optimaal mogelijk weer te geven, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de resolutie-instellingen van je scherm en de versie van jouw webbrowser. Een voorbeeld hiervan is het onthouden van je inloggegevens, waardoor je de volgende keren niets meer hoeft in te vullen. Het is niet wettelijk verplicht om jouw toestemming te vragen voor functionele cookies.

Analytische cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat wij in staat zijn om de gegevens van
websitegebruikers te sorteren en analyseren. Voorbeelden zijn de duur van het websitebezoek en welke pagina’s de gebruiker heeft bezocht. Het is niet nodig om jouw toestemming te vragen om analytische cookies te plaatsen, omdat wij, conform de Telecommunicatiewet, van mening zijn dat dit slechts een kleine invloed heeft op je privacy, aangezien wij jouw informatie alleen gebruiken om inzicht te verkrijgen over de kwaliteit en de effectiviteit van onze websites.

B. Cookies waarvoor jouw toestemming vereist is

Tracking cookies worden geplaatst om gebruikers te identificeren op één of meerdere websites. Zo wordt een profiel opgebouwd op basis van interesses of gedrag, om websites of advertenties te personaliseren. Social Enterprise NL gebruikt Facebook, LinkedIn, Facebook en Instagram knoppen onderaan elke pagina, die refereren naar de corresponderende social media pagina’s. Deze sites hebben elk hun eigen privacy verklaringen, die toegankelijk zijn via de volgende links: Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Onder de Telecommunicatiewet is het wettelijk verplicht om jouw toestemming te vragen voor het plaatsen van tracking cookies.

7. Waar wij jouw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen op onze eigen server computers, die zich allemaal binnen de EER bevinden, of op die van derden. Wanneer wij je persoonsgegevens binnen de EER verzamelen, zal de overdracht van je persoonsgegevens naar buiten de EER alleen plaatsvinden:

 • Als de ontvanger van je persoonsgegevens zich in een land (of een bepaalde sector binnen een land) bevindt dat door de Europese Commissie wordt erkend met een adequaat niveau van bescherming van je persoonsgegevens;
 • Op grond van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen of andere waarborgen die voldoen aan de vereisten van de AVG voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER, of;
 • Op basis van minimaal één wettelijke grond voor de overdracht van jouw persoonsgegevens buiten de EEA.

Social Enterprise NL heeft zelf geen server computers buiten de EER onder eigen beheer. Indien wij een zogenaamde verwerker inschakelen, sluiten we met deze partij een verwerkersovereenkomst. Voor zover de verwerker persoonsgegevens namens Social Enterprise NL buiten de EER verwerkt, zal ten minste één van bovenstaande punten worden opgenomen in de overeenkomst.

8. Hoe zijn je persoonsgegevens beveiligd?

Social Enterprise NL heeft adequate technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens goed beveiligd en beschermd zijn tegen onder andere datalekken, ongeautoriseerde toegang en onrechtmatige verwerkingen. Voorbeelden zijn onze interne en externe geheimhoudingsverklaringen, persoonsgebonden toegang tot systemen en strikt toegangsbeheer tot ons kantoor. Uiteraard gebruiken we een beveiligde verbinding (authenticatie middels TLS 1.2, ECDHE_RSA met P-256, en AES_128_GCM) voor het verzamelen en verwerken van data op onze website.

Personeel met toegang tot persoonsgegevens wordt verplicht tot volledige vertrouwelijkheid met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Deze informatie wordt enkel verwerkt in overeenstemming met de instructies van Social Enterprise NL, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. Welke soorten partijen ontvangen je persoonsgegevens?

Social Enterprise NL kan persoonsgegevens delen met verwerkers en derden, zoals hieronder niet-limitatief beschreven. Social Enterprise NL houdt zich hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG, en maakt waar nodig passende afspraken met deze partijen omtrent de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Social Enterprise NL verstrekt jouw persoonsgegevens aan andere partijen in de volgende gevallen:

 • De verstrekking is noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten;
 • We hebben jouw toestemming voor de verstrekking aan derden ontvangen;
 • De persoonsgegevens zijn rechtmatig openbaar gemaakt;
 • We zijn dit verplicht op basis van wet- en regelgeving;
 • De verstrekking gebeurt via verwerkersovereenkomsten met derden die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken. Zij doen dit in opdracht en onder instructies van Social Enterprise NL.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan de volgende categorieën van derde partijen.

 • Externe dienstverleners die in opdracht van en volgens de instructies van Social Enterprise NL
  diensten verlenen en daarbij jouw persoonsgegevens kunnen verwerken, zoals
  IT/softwarepartijen, inclusief partijen die hosting- of beveiligingsdiensten aanbieden. Voorbeelden zijn Microsoft en Mailchimp. Deze partijen worden in de AVG-termen “verwerkers” genoemd;
 • Derden die processen en procedures van Social Enterprise NL testen, waaronder externe accountants en auditors;
 • Overheids- of andere instanties, zoals de Belastingdienst, opsporingsautoriteiten of gerechtelijke instanties, voor zover Social Enterprise NL daartoe wettelijk verplicht is;
 • Zakelijke partners binnen en buiten Social Enterprise NL om en eventuele derden die zij hebben ingeschakeld, in het geval van een (voorgenomen) fusie, joint venture, overname of andersoortige vormen van samenwerking;
 • Social mediaplatformen zoals Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter, als je gebruik maakt van de deelknoppen op onze website;
 • Leden van de Review Board en sociale ondernemers, ten behoeve van het beoordelings- en reviewproces van ondernemingen.

Social Enterprise NL gebruikt Matomo als analyse tool voor website gegevens, wat een privacy-bewust alternatief is voor Google Analytics. Matomo is een verwerker van ons. Hun privacy statement is hier te vinden.

10. Wat zijn jouw privacy rechten?

Als betrokkene heb jij een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Als je deze wilt uitoefenen kun je hiervoor een verzoek indienen. Social Enterprise NL zal een dergelijk verzoek in behandeling nemen, faciliteren en actie ondernemen voor zover wij dat verplicht zijn onder toepasselijke wet- en regelgeving, tenzij een verzoek ongegrond of buitenproportioneel is. Een verzoek kan worden ingediend bij admin@social-enterprise.nl. Social Enterprise NL zal pas tot actie overgaan als de identiteit van de verzoeker kan worden geverifieerd.

Social Enterprise NL is van mening dat het van belang is dat jij op de hoogte bent van jouw rechten. Een opsomming van rechten is daarom hieronder opgenomen onder de punten A tot en met E.

Social Enterprise NL zal binnen een maand reageren op een verzoek. Afhankelijk van de complexiteit en hoeveelheid verzoeken kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Wanneer dit het geval is, zullen wij jou hiervan binnen een maand op de hoogte brengen, inclusief de redenen voor de verlenging. Een verzoek kan in de volgende gevallen worden afgewezen.

 • Een verzoek is niet duidelijk gespecificeerd;
 • De identiteit van de verzoeker kan niet met voldoende zekerheid worden geverifieerd.
 • De verwerking is noodzakelijk voor een onderzoek naar fraude of een ander strafrechtelijk onderzoek, een wettelijke plicht of wettelijke handeling;
 • Het verzoek volgt op een ander verzoek zonder redelijke interval, of een verzoek betreft een misbruik van een recht. Een interval van ongeveer zes maanden wordt beschouwd als een redelijk interval.

Hieronder vind je jouw AVG-rechten:

A. Recht op inzage van persoonsgegevens

Jij hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die door of namens Social Enterprise NL worden verwerkt. Als het verzoek redelijk is, wordt de volgende informatie aan jou verstrekt:

 • Een samenvatting van de persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • De verwerkingsdoeleinden;
 • De categorieën persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft;
 • Verwerkers en derden aan wie persoonsgegevens worden verstrekt;
 • Indien mogelijk, informatie over de herkomst van de persoonsgegevens;
 • De beoogde bewaartermijn of de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
 • Informatie over het recht op rectificatie, verwijdering, beperking, verzet tegen de verwerking en het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

B. Recht op rectificatie, aanvulling en/of verwijdering van persoonsgegevens

In de volgende gevallen kun jij een gegrond beroep doen op rectificatie en/of verwijdering van je persoonsgegevens.

 • De persoonsgegevens zijn niet juist of incompleet;
 • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens verkregen zijn;
 • De verwerking is onrechtmatig (in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving);
 • Je trekt jouw toestemming in en er is geen andere grondslag voor de verwerking, zoals genoemd in punt 3A van deze privacy verklaring.

Social Enterprise NL zal de persoonsgegevens voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is rectificeren, aanvullen of verwijderen en verwerkers op de hoogte brengen van het verzoek indien één van deze gevallen zich voordoet en jij hiertoe een verzoek hebt ingediend.

C. Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om beperking van een verwerking te verzoeken. Dit wordt in de volgende gevallen door Social Enterprise NL gehonoreerd:

 • De persoonsgegevens zijn volgens jou niet juist;
 • De verwerking is onrechtmatig en jij wilt niet dat de gegevens gewist worden, maar dat het gebruik ervan beperkt wordt;
 • De persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan jouw (privacy)belangen (zie punt 3D van deze privacy verklaring).

D. Recht van bezwaar tegen de verwerking

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang van Social Enterprise NL zoals genoemd in punt 3D van deze privacy verklaring. Social Enterprise NL zal de persoonsgegevens niet verder verwerken als je persoonlijke redenen aandraagt die dit ondersteunen, tenzij Social Enterprise NL kan laten zien dat het gerechtvaardigde belang dat wordt gediend met de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is en zwaarder weegt dan jouw belangen of grondrechten en de fundamentele vrijheden of voor het instellen, uitoefenen en onderbouwen van een rechtsvordering.

E. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Jij kan Social Enterprise NL verzoeken om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan jou over te dragen, of om, indien dat technisch mogelijk is, de gegevens elektronisch te laten overdragen aan een door jou aan te wijzen derde. Een verzoek wordt gehonoreerd als er voldaan wordt aan de volgende criteria:

 • De grondslag voor de verwerking is toestemming (punt 3A);
 • De verwerking van je persoonsgegevens vindt digitaal plaats en;
 • Jouw recht om persoonsgegevens over te dragen beïnvloedt niet de rechten en
  vrijheden van anderen.

11. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Social Enterprise NL bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt (zie punt 4 van deze privacy verklaring), of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om financiële gegevens, zoals facturen, minstens zeven jaar lang op te slaan op grond van fiscale wet- en regelgeving. Sollicitatiegegevens (waaronder je cv en motivatiebrief) vernietigen we uiterlijk vier weken na afloop
van de sollicitatieprocedure, tenzij je toestemming geeft om je gegevens langer te bewaren. In dat geval houden we deze informatie maximaal één jaar na afloop van de sollicitatieprocedure aan. We bewaren contactgegevens (zoals mailinglijstgegevens) totdat je je uitschrijft van onze nieuwsbrieven of een gebruiker zich afmeldt. Bij uitschrijving verwijderen we ook informatie aangaande het gebruik van deze nieuwsbrief (hoe vaak geopend, hoeveel clicks etc.).

12. Vragen, feedback en klachten

Social Enterprise NL staat open voor suggesties, klachten en vragen. Voor het uitoefenen van je rechten (punt 10) en voor andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze privacy verklaring, kun je contact opnemen met admin@social-enterprise.nl. Daarnaast heb je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij andere toezichthouders in de EU, als je van mening bent dat Social Enterprise NL onrechtmatig inbreuk maakt op jouw privacy rechten of andere aspecten van de AVG.

13. Versies en wijzigingen van de Privacy Verklaring

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 14-02-2022. Social Enterprise NL kan deze privacy verklaring te allen tijde wijzigen. De privacy verklaring is dan van toepassing vanaf de datum van wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat jij op de hoogte blijft van hoe Social Enterprise NL omgaat met jouw persoonsgegevens en de bescherming ervan.

Zoek in de market

Selecteer een branche

Zoekterm